Og Legal Get Back Grupa Obligatariuszy

Grupa obligatariuszy GetBack SA ze wsparciem prawnym Kancelarii Osiński i Georgiades

W związku z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu do naszej Kancelarii zgłosiło się blisko stu indywidualnych obligatariuszy, którzy zainwestowali swoje środki w obligacje spółki GetBack. Kancelaria, bazując na swoim doświadczeniu w podobnych sprawach, przedstawiła sposoby dalszych kroków prawnych.

Dotychczasowe wsparcie prawne Kancelarii

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego spowodowało, że dotychczasowe działania zmierzające do egzekucji komorniczej z majątku emitenta okazały się na chwilę obecną niemożliwe. Mimo pewnego ryzyka prawnego, dla części klientów podjęliśmy działania mające na celu uzyskanie klauzuli wykonalności na akt notarialny, w którym to emitent poddał się egzekucji.

Na tym etapie wsparcie kancelarii skupiło się na bieżącym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w szczególności na wyjaśnianiu klientom specyfiki toczącego się wobec Spółki postępowania oraz przedstawieniu perspektywy odzyskania należności w wyniku prowadzonej już procedury. Klienci otrzymali skróconą informację o toku postępowania oraz następnych planowanych działaniach.

Kancelaria nawiązała kontakt z innymi grupami obligatariuszy skupiającymi znaczny kapitał zainwestowany w obligacje, dzięki czemu możliwe było ustalenie wspólnej strategii działania, poznanie różnych kandydatur i poparcie wytypowanego wspólnie kandydata do Rady Wierzycieli. Pod tym kątem kluczowym stało się zebranie jak największej grupy osób, którzy za naszym pośrednictwem mieliby oddać głos na rekomendowanego przez nas kandydata do Rady Wierzycieli.

Klienci Kancelarii byli na bieżąco informowani o toczącym się postępowaniu, ustaleniach ze spotkań oraz kandydaturach pojawiających się w sferze publicznej. Koordynowaliśmy proces głosowania obligatariuszy na kandydatów Rady Wierzycieli, co przyniosło wymierne rezultaty.

Wyniki głosowania do Rady Wierzycieli

Dzięki sprawnej organizacji i mobilizacji klientów, którzy dostarczyli wymagane dokumenty,  „prawybory” do Rady Wierzycieli organizowane przez kuratora, okazały się dużym sukcesem. Głównie dzięki temu, że kandydat, którego w zdecydowanej większości poparli reprezentowani przez nas obligatariusze – p. Radosław Barczyński – uzyskał drugie miejsce w głosowaniu uzyskując 625 głosów o wartości nominalnej 226 milionów złotych. Oficjalne wyniki zostały udostępnione 8 czerwca 2018 r. na stronie internetowej kuratora – Kamila Hajduka – www.biurosyndyka.pl. Powyższy rezultat oznacza, że ponad 1/5 głosów oddanych głosów na Radosława Barczyńskiego była złożonych właśnie za pośrednictwem adwokata Adama Osińskiego – partnera zarządzającego Kancelarii, co świadczy o niezwykle dużej sile reprezentowanej przez naszą Kancelarię grupy obligatariuszy. Kandydat ten ma realną możliwość zostać powołanym do pięcioosobowego gremium Rady Wierzycieli, które będzie istotnym organem w toku postępowania.

Plany dalszych działań

Powołanie Rady Wierzycieli to dopiero początek działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, a kluczowe działania jeszcze przez obligatariuszami. Wierzyciele nadal oczekują na opracowywany przez nadzorcę sądowego plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Nie wiadomo też w jakim terminie odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, które będzie głosowało nad układem. Nie trzeba dodawać, że to właśnie głosowanie nad układem będzie determinujące dla losów tysięcy obligatariuszy i dalszej przyszłości spółki.

Obligatariusze, który chcieliby samodzielnie lub przez pełnomocnika brać udział w toczącym się postępowaniu, muszą złożyć stosowne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zaznaczenia wymaga przy tym, że Sędzia Komisarz postawił dość trudne do spełnienia warunki co do dopuszczenia do udziału w sprawie i ograniczył możliwość zgłaszania wniosków, wyznaczając w tym celu termin do 10 lipca 2018 r. Zaś za ostateczny termin rozpatrzenia tychże wniosków wskazał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.  To niewiele czasu, aby podjąć wszystkie działania i przygotować się merytorycznie do oceny zaprezentowanych w toku postępowania dokumentów, w tym propozycji układowych. Stąd ważne są szybkie i konsekwentne decyzje.

Propozycja dalszej współpracy

Z uwagi na fakt posiadania doświadczenia w sprawach związanych z obligacjami i restrukturyzacją oraz wdrożenie w specyfikę toczącego się już postępowania, Kancelaria oferuje swoją pomoc na dalszym etapie postepowania restrukturyzacyjnego i zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane, w szczególności obligatariuszy, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w postępowania, mieć stały dostęp do informacji w sprawie i nie pozostawać biernymi obserwatorami toczących się wydarzeń.

Dla osób zainteresowanych ofertą Kancelarii przygotowaliśmy specjalne warunki umożliwiające obniżenie kosztów w sytuacji zaangażowania się większej ilości obligatariuszy i działań grupowych.

Osoby zainteresowane szczegółową ofertą prosimy o kontakt mailowy na adres: obligatariusze@oglegal.pl

Zespół Kancelarii Osiński i Georgiades sp.k.