Zasady korzystania ze strony internetowej

Regulamin korzystania ze strony internetowej OG Legal

Ważna uwaga

Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony mają zastosowanie wobec wszystkich użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do strony internetowej OG Legal.
Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej powinni Państwo zapoznać się uważnie z poniższymi zasadami i warunkami korzystania wśród których znaleźć można również praktyczne wskazówki, jak korzystać ze strony.
Osoby, które nie akceptują niniejszych zasad i warunków nie mogą ze strony OG Legal i powinny natychmiast ją opuścić.

Warunki korzystania ze strony OG Legal:

  1. Jako Użytkownicy zgadzają się Państwo nie publikować ani nie przenosić do naszej strony internetowej, ani nie umieszczać w jakiejkolwiek wiadomości, żadnych materiałów czy treści, które są obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieodpowiednie, obraźliwe, nielegalne, naruszające prawa własności intelektualnej lub mogące uszkodzić dane, oprogramowanie lub działanie naszego systemu komputerowego lub systemu innych użytkowników strony.
    Wyrażają Państwo zgodę na pokrycie wobec nas wszelkich zobowiązań, strat, wydatków lub innych kosztów poniesionych w wyniku naruszenia warunków wynikających z niniejszego punktu, w tym między innymi do pokrycia wszelkich zobowiązań wynikających z roszczeń osób trzecich wobec nas związanych z Państwa nieuprawnionym działaniem.
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych mająca zastosowanie na Cyprze ma na celu ochronę osób, o których informacje są wprowadzane i przechowywane na komputerach i innych systemach. W związku z tym, ustawa ta wyznacza surowe normy dokładności, trafności i opieki nad danymi, w tym wskazuje sposoby ujawnienia danych. Wszelkie dane o żyjących osobach, które zostaną przez Państwa umieszczone bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub w treści wiadomości skierowanej do nas będą podlegały ustawie o ochronie danych osobowych, w związku z czym ponoszą Państwo odpowiedzialność za ich dokładność i trafność oraz powinni być Państwo uprawnieni do ich ujawnienia i wykorzystania ich w celu jakiejkolwiek transakcji zawartej za pośrednictwem tej strony internetowej. Jeżeli mają Panśtwo wątpliwości dotyczące danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail ze szczegółowymi informacjami o problemie w pierwszej kolejności.
  3. Wyrażając zgodę na korzystanie z niniejszej strony internetowej, jako użytkownicy przyjmują Państwo do wiadomości, że własność wszelkich praw intelektualnych (w tym praw autorskich) do treści umieszczonych na stronie należy do OG LEGAL. W związku z powyższym poszczególne części strony internetowej (także źródłowy kod HTML) nie mogą być wykorzystywane, udostępniane, kopiowane, powielane w całości lub części w inny sposób niż w celu korzystania ze strony, co oznacza, że można wyświetlać ją na ekranie komputera lub wydrukować wyłącznie w celu zapoznania się z jej zawartością.
  4. Nie wolno łączyć tej strony z żadną inną witryną bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez OG LEGAL. Ponadto OG LEGAL nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń, zobowiązań oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością innych stron internetowych, które mogą odnosić się do naszej witryny lub zawierać odesłania poprzez hiperłącza. OG LEGAL nie popiera ani nie zatwierdza zawartości takich stron internetowych osób trzecich.
  5. Należy pamiętać, że w zakresie dozwolonym przez prawo i poza wyraźnie określonymi w niniejszych warunkach korzystania, O.G. LEGAL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę stronę internetową oraz korzystanie z niej.
  6. Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej.