Prawo spółek

Zespół O.G Legal posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i korporacyjnej klientów prowadzących działalność gospodarczą. Doświadczenie to zostało zdobyte zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i w ramach innych jurysdykcji z całego świata.

Wsparcie, które oferujemy naszym klientom obejmuje m.in. następujące obszary:

  • zakładanie wszystkich typów spółek ze strukturą dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta,
  • bieżące wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności,
  • przygotowanie dokumentów korporacyjnych (wewnętrznych) spółki: uchwał zarządów, walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz rad nadzorczych,
  • pełne wsparcie proceduralne przy podwyższaniu/obniżaniu kapitału, emisji akcji i obligacji, przygotowanie zmian w umowie spółki,
  • rozwiązywanie problemów dotyczących interpretacji prawa handlowego,
  • kompleksowa pomoc prawna w procesach fuzji, przejęć oraz transformacji spółek,
  • wsparcie proceduralne przy transakcjach, których przedmiotem są udziały, akcje lub inne papiery wartościowe,
  • udział i wsparcie w negocjacjach dotyczących zawierania umów w zakresie prowadzonej działalności oraz przygotowanie projektów tych umów,
  • ochrona, zbywanie i nabywanie praw własności intelektualnej,
  • likwidacja spółek oraz wsparcie w ramach procedury upadłości.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Adam Osiński