Rynek nieruchomości

Nasza kancelaria świadczy usługi doradcze przy wszystkich typach transakcji dotyczących nieruchomości oraz wspiera swoich klientów na poszczególnych etapach inwestycji.

W szczególności nasi prawnicy reprezentują klientów w transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości, przygotowują i opiniują projekty umów, a także uczestniczą w negocjacjach ich dotyczących. Zajmujemy się także przygotowaniem i negocjowaniem, w imieniu naszych klientów umów najmu, dzierżawy czy przeniesienia własności na zabezpieczenie. Doradzamy w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (hipotek, użytkowania i służebności). Pomagamy również w procesie przenoszenia i likwidacji tego typu praw.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym postępowań mających na celu doprowadzenie do zawarcia umów przedwstępnych bądź uzyskania odszkodowania za uchwalanie się od ich zawarcia.

Prowadzimy procedury rejestracji nieruchomości, w tym postępowania o założenie/dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Działamy jako doradcy w postępowaniach w sprawie tzw. roszczeń uzupełniających (zwrot nakładów poniesionych względem nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości). Prowadzimy sprawy dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, zarządzania majątkiem wspólnym oraz użytkowania.

Specjalizujemy się również w sprawach dotyczących regulacji prawnych w zakresie urządzeń przesyłowych (takich jak linie energetyczne, rurociągi, gazociągi, linie telekomunikacyjne) i dochodzenia roszczeń właścicieli nieruchomości, w przypadkach, w których sprzęt taki został zamontowany wbrew woli ich woli lub wiedzy.

Zajmujemy się sprawami zwrotu nieruchomości podlegających wywłaszczeniu na mocy regulacji związanych z nacjonalizacją przemysłu, a także w celu zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli i ich następców prawnych, którzy utracili nieruchomości położone w Warszawie na skutek wydania tzw. dekretu Bieruta. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu administracyjnym (przed SKO, Ministerstwem Gospodarki, Prezydentem m.st. Warszawy), sądowo administracyjnym oraz (WSA oraz NSA) w postępowaniach przed sądami cywilnymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Przemysław Perka