KOMUNIKAT DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ GERDA BROKER SP. Z O.O.

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów prasowych dotyczących zatrzymania osób zarządzających Gerda Broker sp. z o.o. (obecna nazwa Alfa Bridge Broker sp. z o.o.), w związku z podejrzeniami, że spółka ta działała jako piramida finansowa, powodując straty w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych, zapraszamy wszystkie osoby poszkodowane do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Osiński.


Nasza kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w sprawach dotyczących obligacji, rynku kapitałowego oraz przestępczości finansowej.

Kancelaria obsługiwała już wcześniej osoby, którym Gerda Broker sp. z o.o. oferowała instrumenty finansowe w postaci akcji, obligacji oraz umów opcji, a także obligatariuszy Get Back S.A. reprezentując grupę ponad 100 obligatariuszy na wstępnym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Od wielu lat Kancelaria pełni ponadto funkcję administratora zabezpieczeń obligacji oraz doradza podmiotom gospodarczym w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co stanowi dopełnienie niezbędnej wiedzy i praktyki w tego typu sprawach jak Gerda Broker sp. z o.o.

Zespół naszych prawników posiada także doświadczenie w zakresie reprezentacji osób poszkodowanych w wyniku przestępstw finansowych, w ramach postępowania karnego. Działając jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej zapewniamy, aby śledztwo kierowane przez prokuraturę toczyło się jak najsprawniej. Składamy wnioski dowodowe oraz wskazujmy prokuraturze kierunki, w których powinna działać tak, aby zapewnić zabezpieczenie, a potem odzyskanie środków finansowych należących do osób pokrzywdzonych. W takich sytuacjach naszym celem jest to, aby postępowanie prokuratury zmierzało nie tylko do ukarania sprawców przestępstwa, ale także do możliwie najpełniejszego naprawienia szkody poniesionej przez naszych klientów.

Zachęcamy do zgłaszania się na adres email: kaos@kaos.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:
– imię i nazwisko,
– telefon kontaktowy,
– instrument finansowy, który został zakupiony za pośrednictwem Gerda Broker sp. z o.o., z podaniem jego rodzaju, ilości, serii i wartości nominalnej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób pokrzywdzonych przez Gerda Broker sp. z o.o., Kancelaria będzie w stanie przedstawić ofertę zbiorczą, na podstawie której osoby pokrzywdzone będą mogły otrzymać profesjonalne i efektywne wsparcie prawne w zamian za wynagrodzenie, którego ciężar będzie rozłożony na większą grupę osób znajdującej się w podobnej sytuacji prawnej.

Adam Osiński
adwokat
Partner Zarządzający