25-02-2021

Odfrankowienie kredytu i stwierdzenie nieważności umowy kredytu – jakie są różnice i co wybrać?

Przypomnijmy, podsumowując krótko wcześniejsze rozważania. W sytuacji, gdy dojdzie do odfrankowienia, sąd wyeliminuje z umowy postanowienia niedozwolone, a umowa nadal będzie obowiązywać, lecz jako kredyt złotówkowy z niższym oprocentowaniem (według stawki LIBOR). Dzięki takiemu rozstrzygnięciu frankowiczowi przysługuje zwrot nadpłaconych rat kredytu, ponieważ w przeszłości były one płacone w zawyżonej wysokości na podstawie niedozwolonych postanowień, które znalazły się w umowie. Jednocześnie saldo kredytu ulegnie zmniejszeniu, a tym samym zmaleją przyszłe raty kredytu. Z kolei stwierdzenie nieważności umowy spowoduje, że przestanie ona obowiązywać, a co za tym idzie kredytobiorca uwolni się od kredytu. Strony jednak muszą dokonać wzajemnego rozliczenia – wypłaty ze strony banku i spłat ze strony kredytobiorcy.

Czytaj więcej
16-02-2021

Usunięcie z umowy kredytu postanowień niedozwolonych. Odfrankowienie kredytu i stwierdzenie nieważności umowy kredytu – co to takiego?

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., w słynnej sprawie C-260/2018 Kamila i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG w razie sporu dotyczącego umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej, w której treści znajdują się niedozwolone postanowienia umowne dotyczące sposobu waloryzacji, odsyłające blankietowo do tzw. „tabel kursowych” banku, rozpatrzono bowiem kilka możliwości rozstrzygnięcia. Poniżej dwie z nich, które dominują.

Czytaj więcej
11-02-2021

Czym zajmuje się sąd w sprawie frankowej?

 

W toku takiego procesu sądowego sąd dokonując oceny zgodności postanowień umowy z prawem kieruje się ściśle określonymi przesłankami (z art. 385¹ Kodeksu cywilnego). Przeprowadza swoisty test, który polega na ustaleniu, czy postanowienia umowy są dozwolone.

Czytaj więcej
02-02-2021

O co chodzi w tzw. sprawach frankowych?

We wszystkich sprawach sądowych dotyczących problematyki tzw. kredytów frankowych banki wskazują, traktując to jako bardzo istotny argument, że powyższych spraw w ogóle by nie było, gdyby nie nastąpiła niekorzystna dla frankowiczów zmiana kursu franka szwajcarskiego. Okoliczność ta – wbrew powszechnie przyjętej i funkcjonującej w społeczeństwie opinii – nie ma jednak w tzw. sprawach frankowych żadnego znaczenia i nie powinna rzutować na rozstrzygnięcie sądu. Intencje kredytobiorców, które kryją się za treścią składanych przez nich pozwów pozostają tutaj bowiem bez żadnego znaczenia. Owszem na przestrzeni lat, w przypadku większości kredytów powiązanych ze szwajcarską walutą, mimo regularnego spłacania rat zobowiązania frankowiczów wzrosły znacząco. Było to impulsem dla kredytobiorców do podjęcia działań w sprawie zawartych z bankami umów. Jednak nie to jest prawnym powodem tych spraw, które obecnie tak lawinowo zalewają sądy. O co zatem chodzi w tych sprawach, jeśli nie o niekorzystną zmianę kursu franka szwajcarskiego?

Czytaj więcej
02-02-2021

Luty ze sprawami frankowymi

Chcesz dowiedzieć się o co chodzi w tzw. sprawach frankowych? Czy, aby na pewno cały spór toczy się wokół kursu franka szwajcarskiego? Czym zajmuje się sąd w tzw. sprawie frankowej? Co to jest „stwierdzenie nieważności umowy” i „odfrankowienie”? Czym są teorie „salda” i „dwóch kondykcji”? Jakie korzyści mogą wiązać się z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi?

Czytaj więcej
04-01-2021

O pożyczce na nasze nazwisko dowiemy się z Sądu

Pomimo zwiększonej świadomości co do ochrony danych osobowych, wynikających w dużej mierze z wprowadzenia przepisów RODO, co raz częściej do Kancelarii zgłaszają się osoby będące ofiarami bezprawnego wykorzystania swoich danych osobowych w związku z oszustwami polegającymi na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych.

Czytaj więcej