23-11-2022

Pisemne zeznania świadków w postępowaniu cywilnym. Czy jest to dobre rozwiązanie?

Na skutek nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. dodano art. 2711 k.p.c., zgodnie z którym świadek składa zeznania na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Decyzja odnośnie sposobu przesłuchania świadka należy do wyłącznej kompetencji sędziego, a jako że jest to postanowienie w przedmiocie dowodów – jest czynnością niezaskarżalną. Na skutek pandemii koronawirusa sądy coraz chętniej zaczęły korzystać z wprowadzonego nowelizacją przepisu. W praktyce miało to przyspieszyć prowadzenie postępowania, a jak jest naprawdę?

Czytaj więcej
15-11-2022

W jaki sposób możemy korzystać ze zdjęć zamieszczonych w internecie?

Obecnie internet umożliwia nam dostęp do wszelkiego rodzaju treści jakich tylko potrzebujemy. Jednak łatwy dostęp nie zawsze oznacza, że możemy z takich treści korzystać w sposób dowolny i nieograniczony. Dobrym tego przykładem są zdjęcia. Oceny tego, czy możemy używać konkretnego zdjęcia należy dokonać ustalając kto jest podmiotem autorskich praw majątkowych do zdjęcia (autor lub inny podmiot uprawniony) oraz czy wyraża on zgodę na korzystanie z niego.

Czytaj więcej
02-11-2022

Emisja akcji – ale co potem?

W ostatnim wpisie Mecenasa Osińskiego opisane zostały sposoby podejścia jak i zagrożenia związane z emisją i subskrypcją akcji. Gdy już zostanie przeprowadzona z sukcesem emisja (oferta) akcji, a Emitent ustrzeże się od najczęstszych błędów (opisanych w ww. wpisie), kluczowym wydaje się zadanie pytania – co potem?

Czytaj więcej
26-10-2022

Ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm! Co może się zmienić?

Ustawodawca chce chronić obywateli i walczyć z działalnością lichwiarską. Ma tego dokonać dzięki legalnemu zdefiniowaniu pojęcia „maksymalnych kosztów pozaodsetkowych”, których wysokość dla kredytów konsumenckich ma zostać znacznie obniżona. Zmiany te mają chronić pożyczkobiorców przed dodatkowymi prowizjami i opłatami nakładanymi na nich przez instytucje pożyczkowe, które – co ciekawe – podlegać mają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej
21-10-2022

Co nowego dla członków Rad Nadzorczych wprowadzają ostatnie zmiany KSH?

Nowe obowiązki, ale także i większe uprawnienia! W dniu 13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

W założeniu ustawodawcy rady nadzorcze miały otrzymać narzędzia do efektywnej realizacji nadzoru nad spółkami kapitałowymi. Zmiany te, poprzez nadanie nowych uprawnień radom nadzorczym oraz odpowiadających tym uprawnieniom obowiązkom po stronie zarządów, zdecydowanie wzmacniają pozycje tych pierwszych w spółkach. Przyjrzyjmy się niektórym zmianom jakie zostały wprowadzone w zakresie nowych obowiązków i udostępniania informacji radzie nadzorczej.

Czytaj więcej
12-10-2022

Rodzaj zgłaszanego znaku towarowego ma znaczenie!

Duża część osób słysząc słowo znak towarowy utożsamia go z logiem przedsiębiorstwa. Nie bez zaskoczenia, gdyż znak słowno- graficzny (bo tym w gruncie rzeczy często jest logo w potocznym rozumieniu tego słowa). Istnieje jednak jeszcze kilkanaście innych rodzajów znaków towarowych i każdy z nich może być zarejestrowany niezależnie dla jednego właściciela. Problem zaczyna się, kiedy są to znaki różnych przedsiębiorców i są one do siebie zbliżone. Wtedy może pojawić się problem z ważnością rejestracji jednego ze zgłoszonych znaków towarowych. Na taki temat wypowiedział się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w prowadzonej przez nas sprawie.

Czytaj więcej